Mk 3,16-19

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Wybór Dwunastu*
3 16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; 17 dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges*, to znaczy synowie gromu; 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego 19 i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.


Przypisy

3,13 - Por. Mt 10,1-4; Łk 6,12-16.
3,17 - Hebr.: Bene-Regesz.

Zobacz rozdział