Mk 6,4

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Jezus w Nazarecie*
6 4 A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».


Przypisy

6,1 - Por. Mt 13,53-58 z przypisami; Łk 4,16-30.

Zobacz rozdział