Mk 9,9

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Przyjście Eliasza*
9 9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.


Przypisy

9,9 - Por. Mt 17,9-13 z przypisem.

Zobacz rozdział