Mk 1,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI*
Uzdrowienie opętanego*
1 24 «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży*».


Przypisy

1,14 - Por. Mt 4,12-22; Mt 8,14nn; Łk 4,14n.31-44; Łk 5,12-16.
1,23 - Por. Łk 4,33-37.
1,24 - Jezus jest Święty przez swe synostwo Boże i przez godność mesjańską.

Zobacz rozdział