Mk 12,30-31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI
Największe przykazanie*
12 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».


Przypisy

12,28 - Por. Mt 22,34-40 z przypisem; Łk 10,25-28.

Powiązane utwory

Będziesz miłował Lucien Deiss - Pwt 6,5; Kpł 19,18; Mk 12,29-31

Exsultate Deo - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Zobacz rozdział