Mk 14,20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
OSTATNIA WIECZERZA
Zapowiedź zdrady*
14 20 On im rzekł: «Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.


Przypisy

14,17 - Por. Mt 26,20-25; Łk 22,21nn; J 13,18.21-30.

Zobacz rozdział