Mk 14,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
OSTATNIA WIECZERZA
Ustanowienie Eucharystii*
14 23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.


Przypisy

14,22 - Por. Mt 26,26-30; Łk 22,19n; 1 Kor 11,23-26.

Zobacz rozdział