Mk 16,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Ostatni rozkaz*
16 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.


Przypisy

16,15 - Por. Mt 28,16-20 z przypisami; Łk 24,36-39; J 21.

Zobacz rozdział