Mk 2,17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU
Powołanie Lewiego*
2 17 Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».


Przypisy

2,13 - Por. Mt 9,9-13; Łk 5,27-32.

Zobacz rozdział