Mk 2,27-28

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU
Łuskanie kłosów w szabat*
2 27 I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 28 Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».


Przypisy

2,23 - Por. Mt 12,1-8 z przypisami; Łk 6,1-5.