Mk 3,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Wybór Dwunastu*
3 16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr;


Przypisy

3,13 - Por. Mt 10,1-4; Łk 6,12-16.

Zobacz rozdział