Mk 3,17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Wybór Dwunastu*
3 17 dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges*, to znaczy synowie gromu;


Przypisy

3,13 - Por. Mt 10,1-4; Łk 6,12-16.
3,17 - Hebr.: Bene-Regesz.

Zobacz rozdział