Mk 9,22

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Uzdrowienie epileptyka*
9 22 I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!».


Przypisy

9,14 - Por. Mt 17,14-21 z przypisami; Łk 9,37-43.

Zobacz rozdział