Mt 20,28

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Przełożeństwo jest służbą*
20 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».


Przypisy

20,24 - Por. Mk 10,41-45.

Zobacz rozdział