Mt 26,39

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS W OGRÓJCU
Modlitwa i trwoga konania*
26 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».


Przypisy

26,36 - Por. Mk 14,32-42; Łk 22,39-46.