Mt 28,20

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM
Ostatni rozkaz*
28 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»*.


Przypisy

28,16 - Por. Mk 16,15-18.
28,20 - Dzięki tej osobistej obecności Chrystusa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych przeszkód i trudności, prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do końca. Por. Mt 18,18-20.

Zobacz rozdział