Ps 96[95]-99[98]

KSIĘGA CZWARTA
PSALM 96(95)*
«Śpiewajcie Panu pieśń nową!»
1 * Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda - wśród wszystkich ludów!
4 Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie*.
5 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
6 Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku*.
7 Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;
8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
9 oddajcie pokłon odziani w święte szaty*!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
10 Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość*.
11 Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
12 niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
13 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię*.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą - narody.

PSALM 97(96)*
Bóg Królem i Sędzią świata
1 Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!*
2 Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu*.
3 * Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.
4 Jego błyskawice świat rozświecają,
a ziemia patrzy i drży.
5 Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
6 Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
7 Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie hołd Mu oddają*.
8 Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki* Judy
z Twoich wyroków, o Panie!
9 Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.
10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.
11 Światło wschodzi* dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!

PSALM 98(97)*
Chwała Bogu, Zbawcy świata!
1 * Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
2 Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.
3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry
i przy dźwięku harfy,
6 przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
7 * Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
8 Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności - ludy*.

PSALM 99(98)*
Chwalcie najświętszego Boga!
1 Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach*: a ziemia się trzęsie.
2 Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy*.
3 Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
4 Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
5 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego*:
On jest święty.

6 Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
7 Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał*;
8 Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
9 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.Przypisy

96,1 - Ps 96 Hymn na cześć Pana-Króla.
96,1 - Por. Iz 42,10nn.
96,4 - Por. Ps 86[85],8 z przypisem.
96,6 - Por. Ps 89[88],15.
96,9 - Tłum. przypuszczalne (por. 2 Krn 20,21). Wg podobnego tekstu ugaryckiego możliwe jest także znaczenie: "w Jego świętym objawieniu się" (teofanii: por. w. 13 i paralelizm). LXX rozumie to określenie o dziedzińcu świątyni.
96,10 - Por. Ps 93[92],1.
96,13 - Eschatologiczna teofania Pana na powszechny sąd (por. Iz 40,10; Iz 59,19-20; Iz 60,1; Iz 62,11).
97,1 - Ps 97 Hymn na cześć Pana-Króla.
97,1 - Cały świat ma brać udział w tej radości (por. Ps 96[95],1).
97,2 - Zasadami eschatologicznego królestwa Bożego są, podobnie jak w Ps 89[88],15, sprawiedliwość i prawo.
97,3 - (Ps 97,3-6) - Częste w Ps obrazy opisujące teofanię Boga (por. np. Ps 18[17],9; Ps 50[49],3; Ps 68[67],3).
97,7 - Zob. przypis do Ps 86[85],8.
97,8 - Tj. miasta judzkie.
97,11 - Wg przekł. starożytnych; hebr.: "jest rozsiane".
98,1 - Ps 98 Hymn na cześć Pana-Króla.
98,1 - Por. Ps 96[95],1n.
98,7 - Radość eschatologiczna (Ps 97[96],1) udziela się całej naturze (por. także Ps 96[95],11; Iz 55,12).
98,9 - Niemal dosłowne powtórzenie Ps 96[95],13. Por. Ap 15,3.
99,1 - Ps 99 Hymn na cześć Pana-Króla; w. 5 i 9 stanowią refren.
99,1 - Por. Ps 18[17],11; Ps 80[79],2; 1 Sm 4,4.
99,2 - Por. Iz 12,6; Iz 24,23.
99,5 - Czyli na Syjonie, który w ten sposób określają także Iz 66,1; Mt 5,35. Szczególnie chodzi jednak o Arkę Przymierza w świątyni Salomona (por. Ps 132[131],7; 1 Krn 28,2).
99,7 - Aluzja do wędrówki Izraelitów na pustyni.

Powiązane utwory

Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi V. Toscani - Ps 96[95]

Exsultate Deo - 1-głosowy

Panie, Twój tron Pete Sanchez Jr - Ps 97,9

Exsultate Deo - 1-głosowy

Pan nasz, Bóg nasz panuje Mikołaj Gomółka - Ps 97

Niech się radują niebiosa i ziema ks. Stanisław Ziemiański - Ps 96[95]

Exsultate Deo; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Jubilate Deo Mikulas Schneider Trnavsky - Ps 99,2

Jubilate Deo Adrian Robak - Ps 99,2

John Rutter Cantate Domino - Ps 96,1

Cała ziemio Dawid Kusz - Ps 98

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Cantate Domino K. Jenkins - Ps 46; Ps 95; Ps 99

- 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Cantate Domino A. Gumpelzhaimer - Ps 46; Ps 95; Ps 99

Choral Music of Thousand Years, Editio Musica Budapest - - Kanon 2-gł

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Kto słucha nie błądzi

Kto słucha nie błądzi