Ps 97,1-103,22

KSIĘGA CZWARTA
PSALM 97(96)*
Bóg Królem i Sędzią świata
1 Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!*
2 Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu*.
3 * Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.
4 Jego błyskawice świat rozświecają,
a ziemia patrzy i drży.
5 Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
6 Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
7 Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie hołd Mu oddają*.
8 Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki* Judy
z Twoich wyroków, o Panie!
9 Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.
10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.
11 Światło wschodzi* dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!

PSALM 98(97)*
Chwała Bogu, Zbawcy świata!
1 * Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
2 Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.
3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry
i przy dźwięku harfy,
6 przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
7 * Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
8 Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności - ludy*.

PSALM 99(98)*
Chwalcie najświętszego Boga!
1 Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach*: a ziemia się trzęsie.
2 Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy*.
3 Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
4 Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
5 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego*:
On jest święty.

6 Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
7 Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał*;
8 Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
9 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.

PSALM 100(99)*
Służcie Panu z weselem!
1 Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
2 służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem*:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
4 Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
5 Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki*,
a wierność Jego przez pokolenia.

PSALM 101(100)*
Wzorowy władca
1 Dawidowy. Psalm.
Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę*;
chcę śpiewać Tobie, o Panie!
2 Kroczyć będę drogą nieskalaną:
Kiedyż do mnie przybędziesz?*
Będę postępował według niewinności mego serca
pośrodku mojego domu.
3 Nie będę zwracał oczu
ku sprawie niegodziwej;
w nienawiści mam przestępstwa:
nie przylgną one do mnie*.
4 Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka;
tego, co jest złe, nawet znać nie chcę.
5 Chcę zgładzić takiego,
co skrycie uwłacza bliźniemu.
Kto oczy ma pyszne i serce nadęte -
tego nie zniosę*.
6 Oczy kieruję na wiernych w kraju,
ażeby ze mną mieszkali.
Ten, który chodzi drogą nieskalaną,
będzie mi usługiwał.
7 Nie będzie mieszkał w moim domu
ten, kto podstęp knuje.
Ten, który kłamstwa rozgłasza,
nie ostoi się przed mymi oczami.
8 Każdego dnia będę tępił
wszystkich grzeszników ziemi,
aby wygubić w mieście Pańskim*
wszystkich złoczyńców.

PSALM 102(101)*
Prośby wygnańca
1 Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę.
2 Panie, słuchaj modlitwy mojej,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
3 Nie kryj przede mną swego oblicza*
w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha:
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

4 * Dni bowiem moje jak dym znikają,
a kości moje płoną jak w ogniu.
5 Moje serce wysycha spalona jak trawa,
zapominam nawet o spożyciu chleba.
6 Od głosu mojego jęku
moje kości przywarły do skóry.
7 * Jestem podobny do kawki na pustyni,
stałem się jak sowa w ruinach.
8 Czuwam i jestem jak ptak
samotny na dachu.
9 Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie,
srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem*.
10 Albowiem jak chleb jadam popiół
i z płaczem mieszam mój napój*,
11 na skutek oburzenia Twego i zapalczywości,
boś Ty mnie podniósł i obalił*.
12 Dni moje są podobne do wydłużonego cienia*,
a ja usycham jak trawa.

13 Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie,
a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia*.
14 Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi,
bo czas już, byś się nad nim zmiłował,
<bo nadeszła godzina>*.
15 Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie
i użalają się nad jego gruzami*.
16 Narody będą się bały imienia Pańskiego,
i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały,
17 bo Pan odbuduje Syjon
i ukaże się w swej chwale,
18 przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
19 Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie*,
a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
20 Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego,
popatrzył z nieba na ziemię,
21 aby usłyszeć jęki pojmanych,
aby skazanych na śmierć uwolnić,
22 by imię Pańskie głoszono na Syjonie
i Jego chwałę w Jeruzalem,
23 kiedy zgromadzą się razem narody
i królestwa, by służyć Panu*.

24 Siła moja w drodze ustała,
dni moje uległy skróceniu*.
25 Mówię: Boże mój,
nie zabieraj mnie w połowie moich dni: Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia.
26 * Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
27 Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,
28 Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
29 Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe
i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

PSALM 103(102)*
Błogosław, duszo moja, Pana!
1 Dawidowy.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze - święte imię Jego!
2 Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
3 On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
4 On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
5 On twoje dni* nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła*.
6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
8 Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny*.
9 Nie wiedzie sporu do końca*
i nie płonie gniewem na wieki.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
12 Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
13 Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
14 * Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

15 Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
16 ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
17 A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
18 nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

19 Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat*.
20 Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>*.
21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
22 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!Przypisy

97,1 - Ps 97 Hymn na cześć Pana-Króla.
97,1 - Cały świat ma brać udział w tej radości (por. Ps 96[95],1).
97,2 - Zasadami eschatologicznego królestwa Bożego są, podobnie jak w Ps 89[88],15, sprawiedliwość i prawo.
97,3 - (Ps 97,3-6) - Częste w Ps obrazy opisujące teofanię Boga (por. np. Ps 18[17],9; Ps 50[49],3; Ps 68[67],3).
97,7 - Zob. przypis do Ps 86[85],8.
97,8 - Tj. miasta judzkie.
97,11 - Wg przekł. starożytnych; hebr.: "jest rozsiane".
98,1 - Ps 98 Hymn na cześć Pana-Króla.
98,1 - Por. Ps 96[95],1n.
98,7 - Radość eschatologiczna (Ps 97[96],1) udziela się całej naturze (por. także Ps 96[95],11; Iz 55,12).
98,9 - Niemal dosłowne powtórzenie Ps 96[95],13. Por. Ap 15,3.
99,1 - Ps 99 Hymn na cześć Pana-Króla; w. 5 i 9 stanowią refren.
99,1 - Por. Ps 18[17],11; Ps 80[79],2; 1 Sm 4,4.
99,2 - Por. Iz 12,6; Iz 24,23.
99,5 - Czyli na Syjonie, który w ten sposób określają także Iz 66,1; Mt 5,35. Szczególnie chodzi jednak o Arkę Przymierza w świątyni Salomona (por. Ps 132[131],7; 1 Krn 28,2).
99,7 - Aluzja do wędrówki Izraelitów na pustyni.
100,1 - Ps 100 Hymn wykonywany chóralnie w czasie liturgii świątynnej ST.
100,3 - "Bogiem" jest tylko Jahwe - por. 1 Krl 18,39; "pastwiska" - por. Ps 95[94],7 oraz Ps 23[22],17 (przyp.).
100,5 - Por. Ps 106[105],1; Ps 107[106],1; Ps 118[117],1; Jr 33,11.
101,1 - Ps 101 Psalm typu mądrościowego, odzwierciedlający idealną postać monarchy teokratycznego. Por. Iz 9,6; Iz 11,1-5.
101,1 - Także Mt 23,23 podaje sprawiedliwość i łaskawość jako ideał pobożnego życia, przekreślany przez obłudę faryzeuszów.
101,2 - Wyraz tęsknoty za mającym przyjść Mesjaszem (Mt 11,3; J 4,25). Inni popr.: "niech przyjdzie do mnie wierność".
101,3 - Por. Prz 11,19n.
101,5 - Idealny król winien zwalczać bezwzględnie oszczerstwo i pychę.
101,8 - W Jerozolimie.
102,1 - Ps 102 Indywidualna lamentacja z elementami hymnodycznymi (13.26nn) i prorockimi (14-23.29).
102,3 - Ukrycie oblicza oznacza niełaskę u Pana.
102,4 - Szereg obrazów wskazujących na wewnętrzną udrękę Psalmisty (por. Ps 37[36],20; Ps 22[21],16; Ps 109[108],24).
102,7 - Obraz zupełnego osamotnienia i opuszczenia. Sowa - ptakiem nieczystym (Kpł 11,16n).
102,9 - Życzą sobie nawzajem złego, używając imienia nieszczęśliwego jako symbolu kary i nieszczęścia (por. Iz 65,15).
102,10 - Por. Ps 42[41],4.
102,11 - Jaskrawe porównanie kary Bożej do huraganu, który najpierw podnosi z ziemi, by następnie cisnąć o nią porwane przedmioty czy nawet osoby.
102,12 - Por. Ps 109[108],23.
102,13 - Por. Lm 5,19.
102,14 - Por. Iz 49,15; Iz 59,20; Jr 30,17n.
102,15 - Aluzja do okresu niewoli, gdy świątynia leżała w gruzach i była celem pielgrzymek żałobnych (por. np. Jr 41,5).
102,19 - Por. Iz 8,1-4; Iz 30,8; Jr 30,2.
102,23 - Zapowiedź nawrócenia wszystkich narodów w okresie eschatologicznym (por. Ps 22[21],28; Iz 2,2n; Iz 60,3-11; Mi 7,12; Za 14,16).
102,24 - Tekst poprawiony.
102,26 - Hbr 1,10-12 przytacza słowa tego psalmu, podkreślając boskość, wszechmoc i wieczność Chrystusa, Syna Bożego. Są one w Jezusie doskonałym odzwierciedleniem Ojca Niebieskiego.
103,1 - Ps 103 Hymn dziękczynny.
103,5 - "Twoje dni" - tekst popr.; hebr.: "twoją ozdobę"; "odnawia się młodość... jak orła" - tekst różnie wyjaśniany. Widziano tu aluzję do podań o feniksie i o życiu orłów. Raczej nawiązuje autor do Iz 40,31, gdzie się podkreśla niewyczerpane na pozór siły skrzydeł tego ptaka jako symbol młodości.
103,8 - Por. Ps 86[85],15; Ps 145[144],8; Wj 34,6n.
103,9 - Tj. nie dochodzi bezwzględnie swych praw (por. Iz 57,16).
103,14 - Zob. Ps 90[89],3-12 z przypisami. W. 15 brzmi dosł. w hebr.: "Człowiek...? Dni jego są jak trawa!"
103,19 - Por. Ps 22[21],29; Iz 66,1; Dn 7,9n.
103,20 - Zapewne glosa.

Powiązane utwory

Z radością śpiewajcie Panu J. Siwy - Ps 100[99]

Droga do Nieba - 1-głosowy

Wykrzykuj, ziemio, głośno, swojego Pana chwal Jerzy Kosko - Ps 100[99]

Exsultate Deo - 1-głosowy

Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu ks. Stanisław Ziemiański - Ps 103[102]

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Panie, Twój tron Pete Sanchez Jr - Ps 97,9

Exsultate Deo - 1-głosowy

Pan nasz, Bóg nasz panuje Mikołaj Gomółka - Ps 97

Na wieki będę wyśpiewywał Piotr Pałka - Ps 103

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Jubilate Deo Mikulas Schneider Trnavsky - Ps 99,2

Jubilate Deo Adrian Robak - Ps 99,2

Cały świat niech śpiewa tę pieśń Lucien Deiss - Ps 100[99]

Skarbiec modlitw i pieśni; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Cała ziemio Dawid Kusz - Ps 98

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Cantate Domino K. Jenkins - Ps 46; Ps 95; Ps 99

- 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Cantate Domino A. Gumpelzhaimer - Ps 46; Ps 95; Ps 99

Choral Music of Thousand Years, Editio Musica Budapest - - Kanon 2-gł

Błogosław duszo moja Pana ks. J. Kowolik - Ps 103[102]

Droga do Nieba - 1-głosowy

Alleluja, alleluja! Cały świat Lucien Deiss, ks. Zbigniew Malinowski - Ps 100[99]

Droga do Nieba - 1-głosowy

Alleluja, alleluja ks. Joseph Gelineau - Ps 100[99]

Exsultate Deo - 1-głosowy

Najbliższe powiązane czytania

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Wspieram Dobro w Sieci

Wspieram Dobro w Sieci