Pwt 5,16-20

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Dziesięcioro Przykazań*
5 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. 17 Nie będziesz zabijał. 18 Nie będziesz cudzołożył. 19 Nie będziesz kradł. 20 Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa*. [18]


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).
5,20 - Liczby wierszy w nawiasach - wg LXX.

Zobacz rozdział