Rdz 46,13

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie
46 13 Synowie Issachara: Tola, Puwwa, Job* i Szimron.


Przypisy

46,13 - Inni za przekł. staroż.: "Jaszub" (por. Lb 26,24).

Zobacz rozdział