Rdz 36,11.42

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 11 Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. 42 Kenaz, Teman, Mibsar,


Zobacz rozdział