Rt 4,12.17-22

Booz zaślubia Rut
4 12 Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci Pan z tej młodej kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie*». 17 Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: «Narodził się syn dla Noemi», nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego*, ojca Dawida.
Genealogia Dawida*
18 A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Chesrona. 19 Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba. 20 Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona. 21 Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. 22 Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.


Przypisy

4,12 - Por. Rdz 38; 1 Krn 2,4-12.
4,17 - "Obed" może znaczyć "sługa" lub "czciciel". "Jesse" - hebr.: Iszaj.
4,18 - Genealogia nie pochodzi od autora księgi, gdyż wbrew swej treści nie zawiera imienia Elimeleka.

Zobacz rozdział