Rz 4,25

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
DOWÓD BIBLIJNY NA USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ
Wzór wiary chrześcijan
4 25 On to został wydany za nasze grzechy* i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.


Przypisy

4,25 - Iz 53,4nn.10; por. Mt 20,28; 1 Kor 15,17; Ga 1,4; Ga 2,20; 1 Tm 2,6; Tt 2,14. Ukazują się tu dwie strony dzieła odkupienia: negatywna - to śmierć Jezusa, która gładzi grzechy i pozytywna - to zmartwychwstanie, które darzy odkupionych nowym życiem chwalebnego już Chrystusa.

Zobacz rozdział