Rz 13,8-10

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Chrześcijanin dzieckiem światłości
13 8 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. 9 Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj*, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!* 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.


Przypisy

13,9 - "Nie pożądaj" - Wj 20,13nn.17; Pwt 5,17-21; "siebie samego" - Kpł 19,18.

Zobacz rozdział