Sdz 1,16

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Osiedlenie się czterech pokoleń: Judy, Symeona, Kaleba i Kenitów*
1 16 Synowie Kenity, teścia* Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z Miasta Palm* i udali się na pustynię judzką, leżącą w Negebie koło Arad, i tam zamieszkali z ludem*.


Przypisy

1,1 - W pierwszych dwóch rozdziałach autor przedstawia sytuację po śmierci Jozuego. O ile według Joz 10-11 pokolenia izraelskie zdobyły ziemię kananejską i osiedliły się na niej stosunkowo dość szybko, to w świetle Sdz podbój odbywał się powoli, wśród wiele niebezpieczeństw i trudności.
1,16 - "Teść Mojżesza" - lub wg innych szwagier: por. Lb 10,29-32; Lb 24,21. "Miasto Palm" = Jerycho. "Z ludem" - w części rkp i przekładów starożytnych: "z Amalekitami".

Zobacz rozdział