Sdz 8,23

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
WALKI GEDEONA W ZAJORDANIU
Koniec życia Gedeona
8 23 Lecz Gedeon im odpowiedział: «Nie ja będę panował nad wami ani też mój syn: Pan będzie panował nad wami»*.


Przypisy

8,23 - Gedeon nie ma zamiaru panować w charakterze króla nad całym narodem. Spełnia jednak urząd sędziego nad Efraimem i kilkoma innymi pokoleniami. Por. 1 Sm 8-12.

Zobacz rozdział