Sdz 1,13

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Osiedlenie się czterech pokoleń: Judy, Symeona, Kaleba i Kenitów*
1 13 Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, i Kaleb dał mu za żonę swoją córkę Aksę.


Przypisy

1,1 - W pierwszych dwóch rozdziałach autor przedstawia sytuację po śmierci Jozuego. O ile według Joz 10-11 pokolenia izraelskie zdobyły ziemię kananejską i osiedliły się na niej stosunkowo dość szybko, to w świetle Sdz podbój odbywał się powoli, wśród wiele niebezpieczeństw i trudności.

Zobacz rozdział