So 1,1-3,20

Tytuł
1 1 Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
Sąd Pański
2 Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana: 3 Usunę ludzi i bydło, usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbożnymi; i wytępię człowieka z oblicza ziemi - wyrocznia Pana. 4 I wyciągnę rękę przeciwko Judzie, i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem; i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala, i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. 5 [Wytępię] także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu, i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i przysięgając [również] na Milkoma*, 6 i tych, którzy się odwracają od Pana, i którzy Go nie szukają, i nie pytają o Niego. 7 Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pański, bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych*. 8 W dniu zaś ofiary Pańskiej Ja ześlę karę na książąt i synów królewskich, i wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. 9 I w owym dniu ześlę karę na każdego, który butnie wstępuje na próg; na tych, którzy napełniają dom swego Pana gwałtem i oszustwem*. 10 I będzie owego dnia - wyrocznia Pana - głośne wołanie od Bramy Rybnej, i lament z drugiej strony [miasta] oraz trzask wielki od strony pagórków. 11 Narzekajcie, mieszkańcy Moździerza*, bo wytępiony będzie cały lud Kanaanu; wygładzeni zostaną wszyscy, którzy odważają srebro. 12 <Wówczas tak będzie>: z pochodniami przeszukam Jeruzalem, i ześlę karę na mężów zastygłych na swych drożdżach*, którzy mówią w swych sercach: «Nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni». 13 Majętność ich będzie na łup wydana, a domy ich - na spustoszenie, i zbudują domy, lecz nie będą mieszkali; zasadzą także winnice, ale nie będą pili z nich wina. 14 Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. 15 Dzień ów będzie dniem gniewu*, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, 16 dniem trąby i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim. 17 I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu; i krew ich jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik* jak błoto. 18 Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień Jego zapalczywy strawi całą ziemię; bo dokona zagłady - zaiste strasznej - wszystkich mieszkańców ziemi.
Sąd nad obcymi narodami
2 1 Zbierzcie się! Zgromadźcie się!* - narodzie bez wstydu - 2 pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje*; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. 3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. 4 Bo Gaza będzie opuszczona, Aszkelon zaś w pustynię się obróci, Aszdod w południe wypędzą i Ekron będzie zburzony*. 5 Biada zamieszkującym wybrzeże morskie - narodowi Kreteńczyków! Słowo Pańskie przeciwko wam; Kanaanie, ziemio filistyńska: «Zniszczę cię przez brak mieszkańców». 6 I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem - legowiskiem pasterzy i [miejscem] na zagrody dla trzód. 7 Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy: tam będą oni paśli* swe stada, w domach Aszkelonu będą się wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich, i odmieni ich los. 8 Słyszałem urąganie Moabu i bluźnierstwa synów Ammona, którymi lżyli mój lud i wywyższali się w swoich granicach*. 9 Dlatego: Na moje życie - wyrocznia Pana Zastępów, Boga Izraela: Moab będzie jak Sodoma, a synowie Ammona jak Gomora: ziemią pokrzyw, usypiskiem* soli i pustynią na wieki. Reszta ludu mego ich złupi, a pozostali z mego narodu przejmą ich posiadłości. 10 To ich spotka za ich pychę, lżyli bowiem i wynosili się ponad lud Pana Zastępów. 11 Strasznym dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi, i będą Mu oddawać pokłon: każdy z miejsca swego*, wszystkie pogańskie wybrzeża. 12 Także wy, Kuszyci, moim mieczem pobici będziecie. 13 I wyciągnie On rękę* na północ, i zniszczy Asyrię, i obróci Niniwę w pustkowie, w suchy step, jak pustynię. 14 I będą się wylegiwać w jej obrębie stada, wszelkie rodzaje zwierząt: tak pelikan, jak jeż zanocują na głowicach jej kolumn. Sowa zaświszcze w otworze okna, a kruk będzie na progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane*. 15 Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie mieszkało, które mówiło w swym sercu: «Ja, i nikt więcej!» Jakże stało się pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt? Każdy, kto obok niego przechodzić będzie, zagwiżdże i ręką potrząśnie.
Sąd Boży nad Jerozolimą
3 1 Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! 2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. 3 Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego - wieczorem* wilkami, które nic do rana nie pozostawiają. 4 Prorocy jego są lekkomyślni - mężowie wiarołomni, jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo. 5 Pan sprawiedliwy jest pośród niego, nie czyni niesprawiedliwości... Każdego rana wydaje wyrok*, nie zawodzi, skoro świta*. 6 Wytraciłem narody, ich twierdze są zniszczone, spustoszyłem ich ulice, tak że nie ma przechodnia; ogołocone są ich miasta, tak że nie ma nikogo, nie ma mieszkańca. 7 Mówiłem: «Bój się Mnie jednak, przyjmij pouczenie! A tak nie zniknie sprzed jej oczu* wszystko to, za co ją ukarałem». Ale oni się pospieszyli znieprawić wszystkie swoje czyny. 8 Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel*, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.
Obietnice mesjańskie
9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. 10 Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa* z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą. 11 W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się* względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. 12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 13 Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył. 14 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu*! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! 15 Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela*: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 16 Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość*, wzniesie okrzyk radości, 18 <jak w dniu uroczystego święta>. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi*. 19 Oto Ja sprawię [zagładę] wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia*. 20 W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Pan.


Przypisy

1,5 - Inni tłum.: "na ich króla" - asyryjskiego zaborcę.
1,7 - Dzień sądu Pańskiego porównywał Sofoniasz z rytualnym uśmiercaniem ofiary, której los podzielił w tym wypadku Juda. Wykonawcy planów Bożych już są gotowi do ich realizacji.
1,9 - Zapewne aluzja do regentów, otaczających tron małoletniego Jozjasza. Inni rozumieją o nadużyciach kapłanów w "domu Pana" - w świątyni. Por. Jr 5,27; Am 3,10; Mi 6,12.
1,11 - Północna część Jerozolimy, zamieszkana przez bogatych kupców. Nazwę swą zawdzięcza dolinie, która w kształcie niecki rozciągała się między świątynią a zachodnim wzgórzem.
1,12 - Tzn. tych, którzy zgnuśnieli w dobrobycie materialnym i złych nałogach (por. Jr 48,11).
1,15 - Por. Am 5,18 oraz sekwencję "Dies irae, dies illa".
1,17 - Tekst poprawiony.
2,1 - Inni tłum.: "Wejdźcie w siebie!"
2,2 - Hebr. skażony. LXX tłum.: "zanim was wygnają jak plewę, która przemija w ciągu dnia".
2,4 - Miasta Filistei.
2,7 - LXX: "tam się paść będą".
2,8 - LXX: "przeciw mojej granicy" - aluzja do zwiększania obszaru posiadania.
2,9 - Hebr.: "kopalnią".
2,11 - Zapowiedź powszechnego kultu Boga.
2,13 - Por. Wj 3,20; Pwt 4,34; Pwt 5,15; Pwt 7,19; Pwt 11,2; Pwt 26,8.
2,14 - Tekst popr. i tłum. przybliżone. Hebr.: "głos zaświszcze w otworze okna, a na progu - rumowisko". Por. Iz 47,8.10; Jr 18,16; Jr 19,8; Jr 49,17.
3,3 - Inni popr.: "stepowymi".
3,5 - "Wyrok" - inni: "jak światło"; "nie... świta" - inni: "ale nikczemnik nie zna wstydu".
3,7 - Mowa o Jerozolimie. Tekst popr. wg LXX, syr.; hebr.: "przybytek jej".
3,8 - Tekst popr. Inni tłum.: "na łup".
3,10 - Wlg: "synowie". Inni popr.: "od krańców północy".
3,11 - Chodzi o Jerozolimę, która była symbolem całego narodu izraelskiego.
3,14 - LXX: "Córo Jeruzalem".
3,15 - LXX: "twoich nieprzyjaciół".
3,17 - Popr. wg LXX; hebr.: "będzie milczeć".
3,18 - Tekst skażony. Słowa w <> wg LXX.
3,19 - Aluzja do wygnańców izraelskich, którzy podzielili los niewoli babilońskiej. Niektórzy poprawiają ostatni wiersz: "gdy dokonam odnowy".

Zobacz rozdział