Syr 7,17

Różne przestrogi i rady
7 17 Upokórz bardzo swą duszę, albowiem karą dla bezbożnych ogień i robak*.


Przypisy

17 - Por. Jdt 16,17; Iz 66,24; Mk 9,43-48.

Zobacz rozdział