Tb 13

Hymn dziękczynny Tobiasza*
13 1 I rzekł [Tobiasz starszy]: 2 «Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i królestwo Jego. Ponieważ On karze i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady. I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki. 3 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi. 4 I tam okazywał* wam swoją wielkość, wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym. On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. 5 On karci was za wasze nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi* was spośród wszystkich narodów, między którym zostaliście rozproszeni. 6 A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie, wtedy On zwróci się do was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami. 7 A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków! 8 * Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie? 9 Uwielbiam Boga mego, a dusza moja - Króla Niebios, i będzie się radować z majestatu Jego. 10 Niech wszyscy wołają i wysławiają Go w Jerozolimie; Jerozolimo - miasto święto! On ześle karę za czyny twych synów i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych. 11 Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudował twój namiot z radością. 12 Oby rozradował w tobie pojmanych i umiłował w tobie wszystkich nieszczęśliwych we wszystkich pokoleniach na wieki. 13 Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia. Dary mają w swych rękach dla Króla niebios. Z pokolenia na pokolenie oddawać ci będą chwałę, a imię "Wybranej" przejdzie na przyszłe pokolenia*. 14 Przeklęci niech będą wszyscy, którzy mówią [przeciw tobie] obraźliwie, przeklęci niech będą wszyscy, którzy cię burzą i wywracają mury twoje, i ci wszyscy, którzy wieże twoje obalają i palą twoje mieszkania. A błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy, którzy czczą ciebie*. 15 A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków, szczęśliwi, którzy cię miłują, i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju. 16 Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami twymi, ponieważ w tobie cieszyć się będą i oglądać wszelką radość twoją na wieki. Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla. 17 Ponieważ Jerozolima będzie odbudowana, w mieście dom Jego - na wszystkie wieki. Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego ujrzy twoją chwałę i uwielbiać będzie Króla niebios. Bramy Jerozolimy będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a wszystkie mury twoje z drogich kamieni. Wieże Jerozolimy będą zbudowane ze złota, a wały ochronne ze szczerego złota. Ulice Jerozolimy wyłożone będą rubinami i kamieniami z Ofiru*. 18 Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: "Alleluja*, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!" I błogosławieni będą błogosławić Imię święte na wieki i na zawsze».


Przypisy

13,1 - Kantyk Tobiasza (por. Wj 15; Jdt 16; Jon 2; Łk 1,46-55) składa się z dwóch części: Pierwsza: wiersze 1-8 - jest hymnem dziękczynnym. Druga: wiersze 9-17 - wyraża tęsknotę wygnańców za nową Jerozolimą.
13,4 - Kod. B i A: "wykazujcie Jego wielkość".
13,5 - Dodane za kodeksami B i A.
13,8 - Od wiersza 8 do 11a podajemy tłum. wg kod. B i A.
13,13 - Por. Iz 60,1-22; Ap 21,23-26.
13,14 - Niektórzy proponują poprawkę: "którzy cię budują".
13,17 - Tekst popr. wg kod. B i A. Por. Ap 21,10-21.
13,18 - Tzn. "chwalcie Pana" - por. pierwsze wiersze Ps 111; Ps 114; Ps 116-118; Ps 135; Ps 136; oraz pierwsze i ostatnie wiersze w Ps 146-150. Aklamacja liturgiczna - wyraz radości Izraela jako ludu Bożego (por. Ap 19,1.3n.6).

Powiązane utwory

Kantyk Tobiasza Michał Kłos - Tb 13,9-18

Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków ks. Ireneusz Pawlak - Tb 13,2.7-9

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział