Tb 13,2.3b-4abc.7.8

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 13,3b * 13,4abc
Hymn dziękczynny Tobiasza*
13 2 «Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i królestwo Jego. Ponieważ On karze i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady. I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki. 3 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi. 4 I tam okazywał* wam swoją wielkość, wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym. On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. 7 A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków! 8 * Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie?


Przypisy

13,1 - Kantyk Tobiasza (por. Wj 15; Jdt 16; Jon 2; Łk 1,46-55) składa się z dwóch części: Pierwsza: wiersze 1-8 - jest hymnem dziękczynnym. Druga: wiersze 9-17 - wyraża tęsknotę wygnańców za nową Jerozolimą.
13,4 - Kod. B i A: "wykazujcie Jego wielkość".
13,8 - Od wiersza 8 do 11a podajemy tłum. wg kod. B i A.

Powiązane utwory

Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków ks. Ireneusz Pawlak - Tb 13,2.7-9

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział