Wj 30,23

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
PRZEPISY O ZORGANIZOWANIU KULTU
Sporządzanie oleju i kadzidła
30 23 «Weź sobie najlepsze wonności: pięćset syklów obficie płynącej mirry*, połowę tego, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnej trzciny,


Przypisy

30,23 - Tzn. płynącej samorzutnie, bez nacinania krzewu.

Zobacz rozdział