Wj 4,11-12

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Pierwszy opis powołania Mojżesza
4 11 Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? 12 Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić».


Zobacz rozdział