Za 1,12

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja pierwsza: jeźdźcy
1 12 Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: «Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?»*


Przypisy

1,12 - Liczba ogólna od upadku Jerozolimy; por. Jr 25,11; Jr 29,10.

Zobacz rozdział