Za 12,11

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ocalenie Jerozolimy i nawrócenie ludu
12 11 W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo*.


Przypisy

12,11 - Aluzja do śmierci Jozjasza. Por. 2 Krl 23,29; 2 Krn 35,20-25; Jr 22,10.18.

Zobacz rozdział