Za 3,8

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja czwarta: przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty*
3 8 Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego - Odrośl*.


Przypisy

3,1 - Sens: rehabilitacja kapłaństwa. Jozue był pierwszym arcykapłanem po okresie niewoli.
3,8 - Por. Za 6,12; Jr 23,5. Mowa o Zorobabelu, który pochodził z rodu królewskiego. Jako odnowiciel dynastii będzie miał udział w obietnicach mesjańskich, danych Dawidowi. Por. Iz 11,1.10; Iz 53,2.

Zobacz rozdział