Za 8,19

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 19 «Tak mówi Pan Zastępów: Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne*. Ale miłujcie prawdę i pokój!»


Przypisy

8,19 - Por. Za 7,3. Post w czwartym miesiącu na pamiątkę zdobycia Jerozolimy; por. 2 Krl 25,3nn; w dziesiątym miesiącu początek oblężenia Jerozolimy; por. Jr 52,4. Gdy świątynia odbudowana - nie należy pościć, ale się weselić.

Zobacz rozdział