1 Kor 14,29.32

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH
Zasady korzystania z charyzmatów
14 29 Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają! 32 A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków!


Zobacz rozdział