1 Krn 18,1

DAWID KRÓLEM
Zwycięstwa Dawida*
18 1 Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości; odebrał też z rąk Filistynów Gat i miejscowości przynależne.


Przypisy

18,1 - (1 Krn 18, 1-17) - Por. 2 Sm 8,1-18 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział