1 Krn 18,17

DAWID KRÓLEM
Współpracownicy Dawida
18 17 Benajasz, syn Jojady, był nad Keretytami i Peletytami; synowie zaś Dawida byli pierwszymi przybocznymi króla.


Zobacz rozdział