1 Mch 6,1-3

JUDA MACHABEUSZ
Śmierć króla Antiocha IV Epifanesa
6 1 W czasie swojej wyprawy po górnej krainie*, król Antioch dowiedział się, że w Persji w Elimais*, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, 2 że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy*, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa, który panował najpierw nad Grekami. 3 Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i obrabować je, to mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary.


Przypisy

6,1 - "Górnej krainie" - wg 1 Mch 3,37 jest to Media i Persja; "w Elimais" - tekst popr.; por. 2 Mch 9,2.
6,2 - Tłum. przybliżone; dosł.: "zasłony".

Zobacz rozdział