2 Tm 4,10

Ostatnie zlecenia i wiadomości
4 10 Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.


Zobacz rozdział