2 Krn 6,18

SALOMON
Modlitwa Salomona*
6 18 Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.


Przypisy

6,12 - Por. 1 Krl 8,22-53.

Zobacz rozdział