2 Krn 9,22

SALOMON
Odwiedziny królowej Saby*
9 22 Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi.


Przypisy

9,1 - Por. 1 Krl 10,1-13 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział