Ez 16,8.60

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Symboliczna historia Izraela*
16 8 Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad tobą* i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze - wyrocznia Pana Boga - stałaś się moją. 60 Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne*.


Przypisy

16,1 - Do często powtarzanych w tradycji prorockiej obrazów należy naród wybrany jako oblubienica Boga, niewierna swemu Oblubieńcowi przez oddawanie czci obcym bóstwom. Oblubieniec jednak przebacza swojej oblubienicy tę niewierność, postanawiając zawrzeć z nią nowe przymierze, zrealizowane w NT.
16,8 - Por. Rt 3,9.
16,60 - Por. Jr 31,31.

Zobacz rozdział