Ez 3,3

Widzenie księgi
3 3 mówiąc do mnie: «Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem». Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód*.


Przypisy

3,3 - Por. Iz 6,5n; Jr 1,9; Ap 10,8.

Zobacz rozdział