Kol 3,9-11

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa
3 9 Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, 10 a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył*. 11 A tu* już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.


Przypisy

3,10 - Por. Rdz 1,26n; 2 Kor 3,18; 2 Kor 4,4; Ef 4,24.
3,11 - W nowym porządku nadprzyrodzonym: w Chrystusie, w Kościele.

Powiązane utwory

Z radością dziękujcie dziś Ojcu E. Maier - Kol 1,12-13.16.17;3,11

Exsultate Deo - 1-głosowy

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział