Lm 3,25-33

SKARGA I POCIECHA
Polegać na Bogu
Tet.
3 25 Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. 26 Dobrze jest czekać* w milczeniu ratunku od Pana. 27 Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo* w swojej młodości.
Jod.
28 Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy On na niego je włożył. 29 Niech usta pogrąży w prochu! A może jest jeszcze nadzieja?* 30 Bijącemu* niech nadstawi policzek, niechaj nasyci się hańbą!
Kaf.
31 Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki*. 32 Gdyż jeśli uniży, ma litość w dobroci swej niezmiernej; 33 niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich.


Przypisy

3,26 - Tłum. prawdopodobne.
3,27 - Bojaźni Bożej; por. Syr 51,26; Jr 2,20.
3,29 - Bo Boga zmusić nie można (por. Jl 2,14; Am 5,15).
3,30 - Tzn. Bogu (por. Iz 50,6).
3,31 - W hebr. brak dalszego ciągu. Niektórzy uzupełniają: "ludzi".

Powiązane utwory

Bonum est praestolari Jakub Blycharz - Lm 3,26

Zobacz rozdział