Mi 3,11

SĄD NAD IZRAELEM
Nieprawość przywódców ludu
3 11 Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę*, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana, mówiąc: «Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście».


Przypisy

3,11 - Por. 1 Sm 9,7; Iz 1,23.

Zobacz rozdział