Mk 1,2

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
1 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją*.


Przypisy

1,1 - Por. Mt 3,1-12; Łk 3,1-18; J 1,19-34.
1,2 - Ml 3,1. Cytat ten niekiedy uważano za glosę.

Zobacz rozdział